Polityka Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018

 1. Informacje ogólne
 2. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej
 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
 4. Okres przechowywania danych osobowych
 5. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych
  a. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
  b. Prawo żądania sprostowania danych osobowych
  c. Prawa żądania usunięcia danych osobowych
  d.
 Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  f. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych
  g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Profilowanie
 7. Pliki cookies
 8.  Podstawy prawne1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest EQNS Group Polska Adam Krasowski z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 31, 00-511.

We wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

biuro@adamkrasowski.pl lub listownie na adres Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Odpowiadamy zawsze w maksymalnie 14 dni.

Posiadamy aktualne wg. przepisów o ochronie danych osobowych rozwiązania technologiczne zapobiegające pozyskiwaniu i zmienianiu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować np. na podstawie cech takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników określających tożsamość osoby fizycznej.
Dane osobowe, które gromadzimy to :
Przy zapisach na Warsztaty : imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy,
Przy zapisach na Newsletter : wyłącznie adres email

2. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej

Dane osobowe przetwarzamy w celu dostarczenia zakupionych usług .
Dane osobowe są niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku, na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Dodatkowo istnieje możliwość udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera.

Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej przez zgody, istnieje całkowita możliwość, w każdym momencie tę zgodę wycofać. Po wycofaniu tej zgody przestajemy przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego zgoda została udzielona  Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe posłużą wyłącznie do realizacji zakupionych usług lub obsługę Newslettera.
Dane osobowe mogą być powierzone  następującym podmiotom :
– podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne
– podmiotom świadczącym usługi hostingowe
– podmiotom świadczącym usługi pocztowe
– podmiotom świadczącym  usługi informatyczne.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia – przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia lub przez okres wykonywania umowy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu złożenia przez oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda.
Pomimo wycofania zgody, możemy jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo.

5. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
a. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
W każdym czasie możesz  zażądać informacji o tym jakie TWOJE dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe. Możesz się również do nas zwrócić o informację jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe.  Możesz także od nas żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z TWOIM prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.
Co ważne, w każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie kopii przetwarzanych przez nas TWOICH danych osobowych.
b. Prawo żądania sprostowania danych osobowych
W każdym momencie możesz zwrócić  z żądaniem sprostowania danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe.
W każdym momencie możesz żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych
W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Żądanie może nie zostać spełnione, gdy :
-przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do realizacji obowiązków prawnych prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
– dalsze przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie danych systemie, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych możesz wystąpić gdy:
– kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych
– gdy stwierdzimy, że przetwarzanie TWOICH danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,
– stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,
– zgłaszasz  sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.
Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze Cię o tym poinformujemy.
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Gdy dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów niezbędnych dla właściwej realizacji usług – istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania ( chyba, że istnieć będą podstawy do ich dalszego przetwarzania )
W przypadku udzielenia zgody marketingowej, w każdym momencie istnieje możliwość  żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu.
f. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych
W przypadku gdy  dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej umowy, możesz żądać  otrzymania TWOICH danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego . Możesz  żądać przekazania takiego pliku wskazanemu  innemu administratorowi danych osobowych.
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. .

6. Profilowanie 

W ramach prowadzonej działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt. 4) RODO ( nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie danych osobowych do oceny czynników osobowych.

7. Pliki cookies
Strony internetowe :adamkrasowski.pl oraz adamkrasowski.com wykorzystują technologię plików cookies wyłącznie do zapisu numeru IP urządzenia łączącego się z adresem strony internetowej. Inne dane osobowe nie są zapisywane w plikach cookies. Pliki cookies używane są w celu analizowaniu ruchu na stronach internetowych i ustalenia, które urządzenia łączyły się z naszymi witrynami.
Cookies to dane zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniach końcowych, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z danego urządzenia.

8. Podstawy prawne

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,